Vertaling van account

Inhoud:

Engels
Nederlands
account {zn.}
rekening  [v]
conto [o]
Please charge this to my account.
Zet dat maar op mijn rekening.
You must take his age into account.
Je moet rekening houden met zijn leeftijd.
account, description, reference {zn.}
bespreking 
discussie [v]
to consider, to account {ww.}
aanmerken als

I account

to calculate, to count, to figure, to work out, to account, to number, to reckon, to tally, to add up {ww.}
tellen 
rekenen 
berekenen 
uitrekenen
calculeren 

I account
you account
we account

ik tel
jij telt
wij tellen
» meer vervoegingen van tellen

He can't count.
Hij kan niet tellen.
My son can already count up to one hundred.
Mijn zoon kan al tot honderd tellen.
to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I account
you account
we account

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

to believe, to deem, to account, to accredit {ww.}
geloven
houden voor
menen

I account
you account
we account

ik geloof
jij gelooft
wij geloven
» meer vervoegingen van geloven

to consider, to regard, to account, to take into account, to ponder, to reflect, to see {ww.}
beschouwen 
afwegen
overwegen 
nagaan

I account
you account
we account

ik beschouw
jij beschouwt
wij beschouwen
» meer vervoegingen van beschouwen

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.
Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
Americans are said to regard the amount of money a man makes as a criterion of his ability.
Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
to clarify, to explain, to account for, to construe, to account {ww.}
beduiden
duidelijk maken
uitleggen 
verhelderen
verklaren 

I account
you account
we account

ik beduid
jij beduidt
wij beduiden
» meer vervoegingen van beduiden

reason, account, ground, motive {zn.}
reden 
What's the reason?
Wat is de reden?
Everything happens for a reason.
Alles gebeurt om een reden.
story, history, account, tale {zn.}
geschiedenis  [v]
historie [v]
verhaal
settlement, account, acquittal {zn.}
afdoening [v]
afrekening  [v]
communication, account {zn.}
bericht  [o]
mededeling [v]
tijding [v]
mare 
explanation, account, clarification, elucidation, enlightenment {zn.}
rekenschap [v]
uitduiding [v]
verklaring [v]
explicatie
uitlegging
verheldering
verduidelijking
opheldering
uitleg
toelichting 
uiteenzetting
bill, calculation, account, reckoning, tally, check, calculus {zn.}
rekening  [v]
berekening  [v]
nota [v]
calculatie 
balance-sheet, account, books, overview {zn.}
balans  [v]
report, account {zn.}
rapport 
melding
verslag 
exposé
advantage, benefit, account {zn.}
voordeel
belang  [o]
nut
baat  [v]
In basketball, tall players have an advantage.
Lange spelers hebben een voordeel in basketbal.
If you can use gravity to your advantage, do so.
Als je de zwaartekracht in je voordeel kunt gebruiken, doe dat dan.
description, account, statement {zn.}
beschrijving  [v]
tafereel
schildering [v]
His description approximated to the truth.
Zijn beschrijving kwam in de buurt van de waarheid.
information, account, info, notification {zn.}
informatie  [v]
inlichting [v]
verwittiging [v]
terechtwijzing  [v]
bericht  [o]
Thanks for the info.
Bedankt voor de inlichting.
Thanks for the information.
Bedankt voor de inlichting.
narrative, story, tale, account {zn.}
vertelling [v]
relaas
verhaal
vertelsel


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Do you have a Facebook account?

Heb je een Facebook-account?

Click here to create an account.

Klik hier om een account aan te maken.

Please charge this to my account.

Zet dat maar op mijn rekening.

You must take his age into account.

Je moet rekening houden met zijn leeftijd.

You should take account of his mental condition.

Je moet rekening houden met zijn geestelijke gesteldheid.

I do not have an account in these forums.

Ik heb geen profiel op deze fora.

The game was called off on account of the rain.

De wedstrijd werd afgelast vanwege regen.

She cannot attend school on account of illness.

Ze kan de lessen niet bijwonen vanwege ziekte.

Should you have settled the account since this mail was written, please ignore our reminder.

Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.

"Oh, boy..." Al-Sayib sighed. "Well, how much do you need? I've got about 10 grand just sitting in my offshore account."

"O jeetje..." zuchtte Al Sayib. "Nou, hoeveel heb je nodig? Er staat iets van 10 mille op mijn offshore rekening te staan."


Gerelateerd aan account

description - reference - consider - calculate - count - figure - work out - number - reckon - tally - add up - deem - opine - think - feel