Vertaling van shoal

Inhoud:

Engels
Nederlands
shoal {zn.}
ondiepe plek
ondiepte
bevy, collection, group, heap, herd, set, pack, cluster, suite, team, shoal, flight, drove, flock {zn.}
kudde
vlucht 
groep 
hoop
set
troep
drift [v]
stel
schare
zwerm
school 
There's a black sheep in every flock.
Er is een zwart schaap in elke kudde.
These clouds look like a flock of white sheep.
Deze wolken zien eruit als een kudde witte schapen.
shoal {zn.}
bol
shallow, shoal {zn.}
ondiepte [v] (de ~)
school, shoal {zn.}
school [m] (de ~)
Uniforms differ from school to school.
Uniformen verschillen van school tot school.
Go to school.
Ga naar school.

Gerelateerd aan shoal

bevy - collection - group - heap - herd - set - pack - cluster - suite - team - flight - drove - flock - shallow - schoolsandbank - place - group