Betekenis van:
aanmaken

aanmaken
Werkwoord
 • doen branden of ontvlammen
"een vuur aanmaken"
"de kachel aanmaken"

Synoniemen

Hyperoniemen

aanmaken
Werkwoord
 • een voorraad produceren
"chemische wapens aanmaken"
"hormonen aanmaken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanmaken
Werkwoord
 • toebereiden
"sla aanmaken"

Hyperoniemen

aanmaken
Werkwoord
 • een bepaalde substantie produceren
"Jonge mensen hebben veel eiwitten nodig, omdat ze veel nieuw weefsel aanmaken."
aanmaken
Werkwoord
 • een nieuw exemplaar van iets maken, voornamelijk op een computer
"Met deze wizard kun je snel een tabel aanmaken."
aanmaken
Werkwoord
 • doen ontbranden
"Hij ging voor ons het vuur aanmaken met hout."
aanmaken
Werkwoord
 • toebereiden
"een salade met een dressing aanmaken"

Voorbeeldzinnen

 1. Betonmolens en machines voor het aanmaken van mortel
 2. De informatie over de reconstitutievloeistoffen die benodigd zijn voor het aanmaken van het definitieve preparaat wordt opgenomen in het dossier.
 3. Afbakening van statistische zones die verenigbaar zijn met NUTS, en beginnen met het aanmaken van regionale statistieken.
 4. onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op het aanmaken van menselijke embryo's, uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden of om stamcellen te verkrijgen, inclusief door overbrenging van somatische celkernen.
 5. In deze bijlage worden de voor het aanmaken van vloeibare reagentia aan te leggen verdunningen uitgedrukt als bv. 1/150, wat neerkomt op een verdunning van 1 op 150.
 6. De lidstaten mogen, onverminderd lid 2, andere elektronische handtekeningen aanvaarden dan de geavanceerde elektronische handtekeningen die gebaseerd zijn op een gekwalificeerd certificaat, al dan niet met een met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen.
 7. „De overeenstemming van veilige middelen voor het aanmaken van handtekeningen met de eisen van bijlage III wordt vastgesteld door passende openbare of particuliere instanties die door de lidstaten worden aangewezen.
 8. Aanvankelijk zorgden de ondernemingen die thans BEG en BEGUK zijn, beide zelf voor de inkoop van uraanverbindingen die vervolgens aan BNFL werden overgedragen zodat deze daaruit splijtstof voor hun AGR-centrales kon produceren en aanmaken.
 9. Penseelaapjes en tamarins vereisen eiwitrijk voedsel. Aangezien zij zelf geen vitamine D3 kunnen aanmaken als zij niet aan UV-B-straling worden blootgesteld, dient het aangeboden voer met voldoende vitamine D3 te worden verrijkt.
 10. De lidstaten aanvaarden alle geavanceerde elektronische handtekeningen die gebaseerd zijn op een gekwalificeerd certificaat, al dan niet met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen, voor het afwikkelen van de procedures en formaliteiten als bedoeld in lid 1. De lidstaten behouden echter wel de mogelijkheid om deze aanvaarding te beperken tot geavanceerde elektronische handtekeningen die gebaseerd zijn op een gekwalificeerd certificaat en die zijn aangemaakt met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen, als dit na de risicobeoordeling als bedoeld in lid 1, nodig blijkt.
 11. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, punt a), kunnen de lidstaten bovendien eisen dat de geavanceerde elektronische handtekening berust op een gekwalificeerd certificaat en is aangemaakt met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen in de zin van artikel 2, punten 6) en 10), van Richtlijn 1999/93/EG.
 12. De lidstaten stellen geen eisen voor de aanvaarding van geavanceerde elektronische handtekeningen die gebaseerd zijn op een gekwalificeerd certificaat, al dan niet met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen, als die eisen dienstverleners hinderen in het gebruikmaken van elektronische procedures via de één-loketten.
 13. Het bureau moet derhalve een ontwerp opstellen voor het aanmaken en bijwerken van dit document door voor elke geverifieerde technische parameter de overeenstemming tussen de geldende nationale voorschriften vast te stellen en door in het kader van concrete onderling erkende projecten incidentele technische adviezen uit te brengen.
 14. Met betrekking tot Richtlijn 1999/93/EG moet de Commissie de bevoegdheid worden gegeven om de criteria vast te stellen aan de hand waarvan lidstaten bepalen of een instantie voor aanwijzing geschikt is om te bepalen of de veilige middelen voor het aanmaken van handtekeningen met de eisen van bijlage III overeenstemmen.
 15. Indien na een passende risicobeoordeling van concrete procedures en formaliteiten, een hoog veiligheidsniveau of een equivalent van een handgeschreven handtekening noodzakelijk wordt geacht, kan aan de dienstverleners worden gevraagd om voor bepaalde procedures en formaliteiten geavanceerde elektronische handtekeningen te gebruiken die op een gekwalificeerd certificaat zijn gebaseerd, al dan niet met een veilig middel voor het aanmaken van handtekeningen.