Betekenis van:
overmaken

overmaken
Werkwoord
 • (een bedrag) op een andere bank- of girorekening overbrengen
"50 miljoen frank overmaken aan iemand"
"geld overmaken per cheque"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

overmaken
Werkwoord
 • opnieuw maken
"Die oefening zal overgemaakt moeten worden."
overmaken
Werkwoord
 • geld laten overschrijven op een andere rekening
"Het bedrag is gisteren overgemaakt."

Voorbeeldzinnen

 1. U kunt via internetbankieren uw betaling aan ons overmaken.
 2. "Maar het is waar!" drong Dima aan. "Ze laten me het pak niet kopen, tenzij ik ze nog 99 kopeke geef! Kun je me niet wat geld overmaken?"
 3. Bankdiensten: geld opnemen, geld overmaken en rekeningen betalen.
 4. De partijen die deze interest overmaken dan wel ontvangen, zijn dezelfde partijen die de bedragen waarop de interest verschuldigd is, overmaken dan wel ontvangen.
 5. Hong Kong Electronics heeft het overmaken van geld van Iran naar Noord-Korea, namens KOMID, gefaciliteerd.
 6. GRAWE heeft op de dag van de afsluiting van de overeenkomst de volledige koopprijs moeten overmaken.
 7. Overeenkomstig artikel 27 van dezelfde wet moeten uitgestelde schulden worden vermeerderd met toeslagen wegens het niet tijdig overmaken.
 8. Veertien TARGET2-werkdagen vóór de overeenkomstige vervaldatum zal de begunstigde lidstaat de uit hoofde van de leningen verschuldigde aflossingen en rentebetalingen overmaken op een rekening bij de ECB.
 9. De lidstaten vergewissen zich ervan dat de verantwoordelijke instantie het volledige bedrag van de bijdrage uit overheidsmiddelen zo snel mogelijk aan de eindbegunstigden laat overmaken.
 10. De lidstaten staan toe dat instellingen voor elektronisch geld via natuurlijke of rechtspersonen die namens hen optreden elektronisch geld overmaken en terugbetalen.
 11. Lijst van in artikel 17, lid 2, onder d), bedoelde derde landen die het betrokken bedrag pas overmaken na invoer van het product
 12. Bij gebruikmaking van een onderpanddepot kan de tegenpartij te allen tijde verhandelbare activa aan de correspondent-centrale bank overmaken op de rekening van de „eigen” centrale bank.
 13. In het laatste geval worden de bankkosten voor het overmaken door de lidstaat van teruggaaf in mindering gebracht op het aan de aanvrager te betalen bedrag.
 14. In plaats daarvan had de begunstigde de belasting gewoon bij de klanten moeten innen en onmiddellijk moeten overmaken naar de overheidsbegroting.
 15. Op de eerste openingsdag van TARGET2 na 1 januari 2009 zullen de ECB en de NCB’s van deelnemende lidstaten die ingevolge lid 4 gehouden zijn tot het overmaken van bedragen ook afzonderlijk de eventuele interest over de periode van 1 januari 2009 tot op de datum van deze overdracht op de respectievelijke bedragen verschuldigd door de ECB of dergelijke NCB’s van deelnemende lidstaten overmaken.