Betekenis van:
overboeken

overboeken
Werkwoord
 • (een bedrag) op een andere bank- of girorekening overbrengen
"iets overboeken naar iets"
"iets overboeken op iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Na de normale vastgestelde periode van vijf jaar voor het overboeken van verliezen.
 2. Fumigatiebedrijven die in 2007 door de Commissie voor kritische toepassingen zijn geregistreerd, zouden nog resterend methylbromide dat niet in 2007 is gebruikt (zogenaamde „voorraden”), mogen overboeken naar 2008.
 3. Indien het personeelslid zijn vakantieverlof anders dan om redenen van dienstbelang vóór het einde van het kalenderjaar niet volledig heeft opgenomen, kan hij ten hoogste twaalf verlofdagen naar het volgende jaar doen overboeken.
 4. Bovendien mag hij deze goodwill niet overboeken naar de winst of het verlies bij afstoting van de dochteronderneming of als de investering in de dochteronderneming een bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.”.
 5. Op dat moment moet de entiteit die cumulatieve winst of dat cumulatieve verlies overboeken van het eigen vermogen naar de winst of het verlies als een herclassificatieaanpassing (zie IAS 1 (herziene versie van 2007)).
 6. Aangezien suikerproducerende ondernemingen hun hele productie boven hun quotum kunnen overboeken, moeten de betrokken bietentelers nauw bij het besluit tot overboeking worden betrokken via een sectorale overeenkomst als bedoeld in artikel 6 van de genoemde verordening.
 7. Een entiteit die in het kader van haar normale bedrijfsactiviteiten stelselmatig overgaat tot de verkoop van materiële vaste activa die zij heeft aangehouden voor verhuur aan derden, moet dergelijke activa evenwel tegen hun boekwaarde naar voorraden overboeken wanneer deze activa niet meer worden verhuurd maar voor verkoop worden aangehouden.
 8. Voor cliëntenbetalingen (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende) zal een sluitingstijd worden gehanteerd die één uur vroeger is dan de reguliere sluitingstijd voor Target. De resterende tijd zal uitsluitend voor interbancaire betalingen worden gebruikt (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende) voor het overboeken van liquiditeiten tussen deelnemers.
 9. Verwacht een entiteit echter dat een (deel van een) verlies dat in niet-gerealiseerde resultaten is verwerkt in een of meer toekomstige perioden niet recupereerbaar zal zijn, dan moet zij het naar verwachting niet-recupereerbare bedrag overboeken van het eigen vermogen naar de winst of het verlies als een herclassificatieaanpassing.
 10. Voor cliëntenbetalingen (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende) zal een sluitingstijd worden gehanteerd die één uur vroeger is dan de reguliere sluitingstijd voor TARGET; de resterende tijd zal uitsluitend voor interbancaire betalingen worden gebruikt (zowel binnenlandse als grensoverschrijdende) voor het overboeken van liquiditeiten tussen deelnemers.
 11. bij afstoting van een buitenlandse activiteit de cumulatieve omrekeningsverschillen voor die buitenlandse activiteit (indien van toepassing inclusief winsten en verliezen op hiermee samenhangende afdekkingstransacties) moet overboeken van het eigen vermogen naar de winst of het verlies als onderdeel van de winst of het verlies bij afstoting.”.
 12. Krachtens artikel 14 van Verordening (EG) nr. 318/2006 kan de fabrikant van zijn productie van het lopende verkoopseizoen, met inbegrip van de hoeveelheden die reeds voordien naar dat verkoopseizoen waren overgeboekt overeenkomstig dat artikel of aan de markt waren onttrokken overeenkomstig artikel 19 van die verordening, een hoeveelheid grondstof die ten hoogste gelijk is aan het ten opzichte van het toegekende quotum geproduceerde overschot, naar het volgende verkoopseizoen overboeken.