Betekenis van:
overschrijven

overschrijven
Werkwoord
 • gireren; overschrijven
"geld automatisch overschrijven"
"een bedrag overschrijven op een gironummer/girorekening/giro"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

overschrijven
Werkwoord
 • nog eens schrijven

Hyperoniemen

overschrijven
Werkwoord
 • al schrijvend kopiëren.
overschrijven
Werkwoord
 • geld overmaken van de ene rekening op de andere.
overschrijven
Werkwoord
 • (een bedrag) op een andere bank- of girorekening overbrengen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De beheerder kan, in voorkomend geval op voorstel van de operationeel commandant, kredieten overschrijven.
 2. Halfautomatische beeldmeetsystemen die de gegevens direct downloaden naar een spreadsheet worden aanbevolen, aangezien ze tijd besparen en fouten bij het overschrijven elimineren en de berekeningen kunnen worden geautomatiseerd.
 3. De nieuwe herziene waarden overschrijven dan de eerdere voorlopige waarnemingen en van de herziening wordt geen aantekening opgeslagen in de ECB-database.
 4. De directeur kan kredieten overschrijven van de ene titel naar de andere tot in totaal 10 % van de kredieten van het begrotingsjaar, van het ene hoofdstuk naar het andere en van het ene artikel naar het andere.
 5. Wanneer de Commissie overeenkomstig artikel 23, lid 1, kredieten mag overschrijven, neemt zij daartoe uiterlijk op 31 januari van het volgende begrotingsjaar een besluit, waarvan zij de begrotingsautoriteit overeenkomstig artikel 23, lid 1, in kennis stelt.”;
 6. De directeur kan kredieten overschrijven van de ene titel naar de andere tot in totaal 10 % van de kredieten van het begrotingsjaar, van het ene hoofdstuk naar het andere en van het ene artikel naar het andere.
 7. kredieten overschrijven, zodra het basisbesluit overeenkomstig de procedure van artikel 251 van het Verdrag is aangenomen, van de in artikel 43 genoemde titel „voorzieningen” in de gevallen waarin een basisbesluit voor de betrokken actie bij de opstelling van de begroting ontbrak.”;
 8. De operationeel commandant kan, indien hij dit voor het goede verloop van de operatie nodig acht, binnen drie maanden na de datum waarop de operatie van start is gegaan, ten behoeve van de operatie toegekende kredieten overschrijven van het ene artikel naar het andere en van het ene hoofdstuk naar het andere binnen het deel „operationele gemeenschappelijke kosten” van de begroting.
 9. Met betrekking tot de in deze titel bedoelde beleidsuitgaven kan de Commissie, behalve in het geval van het ELFPO, kredieten overschrijven van de ene titel naar de andere, mits het om kredieten gaat die voor dezelfde doelstelling bestemd zijn in de zin van de in artikel 155 bedoelde verordeningen of die bestemd zijn voor uitgaven voor technische bijstand.”;
 10. Ook mag de Commissie doorgaan met het overschrijven van kredieten van de ene titel naar de andere wanneer deze betrekking hebben op communautaire initiatieven of technische bijstand en innoverende acties, op voorwaarde dat de kredieten worden overgeschreven naar maatregelen van dezelfde aard.
 11. Ingeval van internationale humanitaire rampen en crisissituaties die zich na 15 december van het begrotingsjaar voordoen, kan de Commissie in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen ongebruikte begrotingskredieten die voor het lopende begrotingsjaar nog beschikbaar zijn in begrotingstitels die onder rubriek 4 van het meerjarig financieel kader vallen, overschrijven naar de begrotingstitels die voor steunverlening in crisissituaties en humanitaire operaties zijn bedoeld.
 12. „Tijdens de laatste twee maanden van het begrotingsjaar mag de Commissie evenwel zelfstandig kredieten met betrekking tot uitgaven voor personeel, extern personeel en andere personeelsleden van de ene titel naar de andere overschrijven tot in totaal 5 % van de kredieten van het begrotingsjaar.
 13. wat de personeelskosten en de huishoudelijke uitgaven betreft, kredieten overschrijven van de ene titel naar de andere tot maximaal 10 % van de kredieten van het jaar dat staat vermeld op het begrotingsonderdeel waarvan kredieten worden overgeschreven en tot maximaal 30 % van de kredieten van het jaar dat staat vermeld op het begrotingsonderdeel waarnaar de kredieten worden overgeschreven;”;
 14. Wat betreft de kredietoverschrijvingen die betrekking hebben op beleidsuitgaven als vermeld in de verordeningen betreffende de structuurfondsen en het cohesiefonds voor de programmeringsperiode 2000-2006, waarvoor nog communautaire betalingen moeten worden verricht met het oog op de financiële afwikkeling van bedragen die de Gemeenschap, in afwachting van de beëindiging van de steunregeling, nog betaalbaar moet stellen, kan de Commissie kredieten overschrijven van de ene titel naar de andere, mits het om kredieten gaat die: