Betekenis van:
becijferen

becijferen
Werkwoord
 • uitrekenen
"Dat werd becijferd op drie miljoen euro."
becijferen
Werkwoord
 • door rekenen vaststellen
"becijferen hoeveel iets gaat kosten"
"becijferen of de investeringen kunnen worden terugverdiend"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

becijferen
Werkwoord
 • door cijfers aanwijzen
becijferen
Werkwoord
 • notaties door cijfers aangeven

Voorbeeldzinnen

 1. Italië kan deze categorie handelingen becijferen aan de hand van ramingen.
 2. Ierland kan deze categorie handelingen becijferen aan de hand van ramingen.
 3. Bulgarije kan deze categorie handelingen becijferen aan de hand van ramingen.
 4. Hongarije kan de in bijlage F bij de zesde richtlijn omschreven handelingen becijferen aan de hand van ramingen.
 5. Het effect van de teruggave van het goed aan de overheid is complexer en dus moeilijker te becijferen.
 6. Er moet evenwel worden vastgesteld dat de gevolgen van een hypothetische insolventie van BB moeilijk te becijferen zijn.
 7. Estland kan de in bijlage F bij de zesde richtlijn omschreven handelingen becijferen aan de hand van ramingen.
 8. Aangezien het echter op dit moment niet mogelijk is de opbrengsten uit de verkoop daarvan exact te becijferen, kunnen deze niet als eigen bijdrage worden aangemerkt.
 9. Om de waarde van de latere investeringen te becijferen, heeft de Commissie zich gebaseerd op het ondernemingsplan van SMVP, dat door Symbio is gevalideerd.
 10. Daarom is het erg lastig met voldoende nauwkeurigheid de kostprijs te becijferen van een dergelijke activiteit, waarbij zo weinig informatie beschikbaar is over de vraag hoe deze zal worden verwezenlijkt.
 11. De Commissie hoeft het voordeel echter niet precies te becijferen om op basis van de rechtsbepalingen inzake steunverlening een economische voordeel ten gunste van een onderneming te kunnen vaststellen.
 12. CFF plaatst overigens vraagtekens bij de gemaakte schatting van de overige sociale lasten, wegens het feit dat deze nogal uiteen lijken te lopen al naar gelang de deskundige die gevraagd is deze lasten te becijferen.
 13. In onderhavig geval is er echter geen sprake van een rechtstreeks te becijferen verband tussen de aan de commerciële omroepen toegekende steun en de door T-Systems in rekening gebrachte transmissietarieven.
 14. Om deze redenen is de Autoriteit van oordeel dat, wat de inkomsten betreft, omroeporganisaties een gedetailleerd overzicht moeten geven van de inkomstenbronnen en alle inkomsten moeten becijferen die afkomstig zijn van de uitvoering van activiteiten die niet onder de openbare dienst vallen.
 15. Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande zou het, ook als wisselkoersschommelingen een effect op de invoerprijzen hebben gehad, hoe dan ook onmogelijk zijn dit effect apart te becijferen omdat niet precies bekend is in welke mate de invoer uit de betrokken landen in USD wordt gefactureerd.