Betekenis van:
hoeksteen

hoeksteen (de ~ | meervoud hoekstenen)
Zelfstandig naamwoord
 • steen op een hoek van een gebouw, als bindsteen, sluitsteen of siersteen
"de hoeksteen van [de samenleving]"

Hyperoniemen

hoeksteen
Zelfstandig naamwoord
 • datgene waarop iets berust

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999 heeft het beginsel van wederzijdse erkenning onderschreven, dat de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Unie moet worden in zowel burgerlijke als strafzaken.
 2. Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker heeft een onmiskenbaar cultureel belang als hoeksteen van de Oostenrijkse culturele identiteit omdat dit evenement van een kwalitatief bijzonder hoog gehalte is en wereldwijd zeer hoge kijkcijfers haalt.
 3. Een hoeksteen van het economische programma is het terugdringen van het begrotingstekort van 5,4 % van het bbp in 2008 tot 5,1 % van het bbp in 2009 en tot minder dan 3 % van het bbp in 2011.
 4. Om het Europees onderzoeksbeleid te consolideren en te herstructureren heeft de Commissie in januari 2000 besloten dat er een Europese onderzoeksruimte moest worden gecreëerd als hoeksteen van het toekomstige optreden van de Gemeenschap op dit gebied.
 5. In de geest van partnerschap die de hoeksteen van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst vormt, is de Europese Unie echter bereid opnieuw formeel overleg aan te gaan, zodra er een redelijk vooruitzicht is op een positieve afloop van dit overleg.
 6. De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst in Tampere van 15 en 16 oktober 1999 onderstreept dat het beginsel van wederzijdse erkenning de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Unie zou moeten worden zowel in burgerrechtelijke als in strafzaken.
 7. Toereikend en goed ontwikkeld menselijk potentieel in O&O is de hoeksteen van de voortgang in de wetenschappelijke kennis, technologische vooruitgang, het verbeteren van de levenskwaliteit, de verzekering van de welvaart van de Europese burgers en het bijdragen tot Europa’s concurrentievermogen.
 8. Statistiek inzake wetenschap, technologie en innovatie: Het EU-beleid inzake wetenschap, technologie en innovatie vormt een hoeksteen van de strategie van Lissabon, zoals is benadrukt in de conclusies van de Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 en de tussentijdse evaluatie in 2005.
 9. Dit horizontale rechtsinstrument kan als hoeksteen van elke doelbewuste introductie van GGO’s in het milieu binnen de Europese Unie worden beschouwd, met name omdat bij de verlening van vergunningen uit hoofde van de wetgeving voor genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Verordening (EG) nr. 1829/2003) dezelfde beginselen worden gehanteerd.
 10. De Europese Unie blijft het Verdrag inzake de nietverspreiding van kernwapens (Non-Proliferatieverdrag — NPV) erkennen als de hoeksteen van de alomvattende regeling voor de niet-verspreiding van kernwapens, de wezenlijke fundering voor de verdere nucleaire ontwapening, overeenkomstig artikel VI van het NPV, en een belangrijk element voor de verdere ontwikkeling van de toepassingen van kernenergie voor vreedzame doeleinden.
 11. Volgens de conclusies van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, en in het bijzonder punt 33, moet het beginsel van wederzijdse erkenning de hoeksteen van de justitiële samenwerking binnen de Unie worden in zowel burgerlijke als strafzaken.
 12. de staten, en meer bepaald de negen resterende in bijlage II genoemde staten die dat nog niet hebben gedaan, oproepen onverwijld en onvoorwaardelijk het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) te ondertekenen en te ratificeren, omdat het CTBT een hoeksteen van de regeling voor nucleaire ontwapening en nonproliferatie is en opdat het zo spoedig mogelijk in wer king kan treden; in dat verband instemmend reageren op de onlangs door de Verenigde Staten gedane toe zeg gin gen omtrent een spoedige bekrachtiging van het CTBT;
 13. De Europese Unie beschouwt het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (BTWC) als een cruciaal onderdeel van het internationale kader voor non-proliferatie en ontwapening en als de hoeksteen van de inspanningen ter voorkoming dat biologische agentia en toxinen ooit als wapens worden ontwikkeld en gebruikt.
 14. aangezien het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) een hoeksteen is van de regeling voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie, en met het oog op een zo spoedig mogelijke en onvoorwaardelijke inwerkingtreding, de staten, en met name de in bijlage II genoemde staten, oproepen het verdrag onverwijld en onvoorwaardelijk te ondertekenen en te bekrachtigen en, in afwachting van de inwerkingtreding van het verdrag, alle staten oproepen een moratorium in acht te nemen en zich van iedere handeling te onthouden die strijdig is met de verplichtingen en de bepalingen van het verdrag.
 15. Volgens de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, en met name punt 33, moet het beginsel van wederzijdse erkenning van vonnissen en andere beslissingen van rechterlijke instanties de hoeksteen van de justitiële samenwerking in burgerlijke en in strafzaken binnen de Unie worden, omdat een versterkte wederzijdse erkenning en de noodzakelijke onderlinge aanpassing van de wetgevingen de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en de rechterlijke bescherming van de rechten van het individu ten goede zouden komen.