Betekenis van:
ombuigen

ombuigen
Werkwoord
 • veranderen
"het subsidiebeleid ombuigen"

Hyperoniemen

ombuigen
Werkwoord
 • anders buigen; verbuigen
"een ijzeren staaf ombuigen tot ring"

Synoniemen

Hyperoniemen

ombuigen
Werkwoord
 • besparen; bezuinigen op; bezuinigen

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Voorts wil Novoles Straža haar activiteiten als volgt ombuigen:
 2. Deze productiviteitstrend ombuigen is een belangrijke uitdaging voor de Unie, in het bijzonder in het licht van de vergrijzing.
 3. Op het punt van de financiële herstructurering gaat het plan ervan uit dat de bestaande contracten worden opengebroken teneinde de verwachte verliezen te kunnen ombuigen.
 4. Meer inspanningen zijn nodig om te kunnen doorgaan met het ombuigen van de overheidsuitgaven naar doelstellingen die het groeipotentieel beter ondersteunen, de uitkomsten te monitoren en om op energiemarkten meer daadwerkelijke concurrentie te brengen.
 5. Op de volgende beleidsterreinen die in het nationale hervormingsprogramma aan de orde komen, zijn er uitdagingen waarop met de hoogste prioriteit dient te worden gereageerd: versterking van de concurrentie in verscheidene sectoren, onder andere de vrije beroepen; afbouwen en ombuigen van staatssteun en stimulering van investeringen in O&O en verbetering van het arbeidsaanbod.
 6. Het is onwaarschijnlijk dat de transactie de dalende ontwikkeling van het marktaandeel van Galileo zal kunnen ombuigen, met name gezien de marginale rol van Worldspan op het niveau van de EER en het gebleken onvermogen van deze onderneming om in de loop van de jaren haar marktpositie in de EER te verbeteren.
 7. moeten de lidstaten, onverminderd de richtsnoeren betreffende economische stabiliteit en duurzaamheid, de samenstelling van de overheidsuitgaven overeenkomstig de Lissabonstrategie ombuigen naar groeibevorderende uitgavencategorieën, fiscale structuren zodanig aanpassen dat het groeipotentieel wordt versterkt, en de mechanismen invoeren die nodig zijn voor het beoordelen van de relatie tussen overheidsuitgaven en het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen, alsook toezien op de algemene samenhang van pakketten hervormingsmaatregelen.
 8. Richtsnoer nr. 3: Om een efficiënte, op groei en werkgelegenheid gerichte allocatie van productiemiddelen te bevorderen moeten de lidstaten, onverminderd de richtsnoeren betreffende economische stabiliteit en duurzaamheid, de samenstelling van de overheidsuitgaven overeenkomstig de Lissabon-strategie ombuigen naar groeibevorderende uitgavencategorieën, fiscale structuren zodanig aanpassen dat het groeipotentieel wordt versterkt, en de mechanismen invoeren die nodig zijn voor het beoordelen van de relatie tussen overheidsuitgaven en het verwezenlijken van beleidsdoelstellingen, alsook toezien op de algemene samenhang van pakketten hervormingsmaatregelen.
 9. Daarnaast dient Polen tijdens de looptijd van het nationale hervormingsprogramma bijzondere aandacht te besteden aan: modernisering van de vervoersinfrastructuur; betere milieubescherming; verder afbouwen en ombuigen van staatssteun; zorgen voor een doeltreffend mededingingskader in de financiële sector; het liberaliseringsproces van de energiemarkten krachtig doorzetten; versnelling van de procedure van registratie van nieuwe bedrijven en erop toezien dat de instrumenten van het cohesiebeleid de in het voortgangsrapport aangegeven structurele maatregelen ondersteunen om bij te dragen aan het stimuleren van groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid en sociale samenhang.
 10. Daarnaast dient Hongarije tijdens de looptijd van het nationale hervormingsprogramma bijzondere aandacht te besteden aan: hervorming van het publieke onderzoekstelsel; afbouwen en ombuigen van staatssteun; ontwikkeling van een meer coherente strategie voor O&O, innovatie en ICT; verdere verlichting van de administratieve last voor ondernemingen; verbetering van de arbeidsmarktsituatie van kansarmen; het omzetten van zwart werk in formele werkgelegenheid; vermindering van hardnekkige regionale verschillen op het gebied van werkgelegenheid en uitvoering van de Hongaarse strategie voor levenslang leren.
 11. de hendels en bedieningsknoppen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat ze, wanneer een voorwaarts gerichte horizontale kracht in de lengterichting van 37,8 daN wordt uitgeoefend, in de ongunstigste positie niet meer dan 25 mm buiten het oppervlak van het paneel uitsteken of dat zij loskomen of ombuigen; in beide gevallen mogen er geen gevaarlijke uitsteeksels overblijven; raamkrukken mogen evenwel nog tot ten hoogste 35 mm buiten het oppervlak van het paneel uitsteken (zie bijlage X, toelichting, punt 5.3.2.2);
 12. op middellange termijn zorgt voor de tenuitvoerlegging van verdere maatregelen voor begrotingsconsolidatie die de macro-economische stabiliteit moeten veiligstellen, en tegelijk doorgaat met het ombuigen van de uitgaven naar onderwijs, O&O en innovatie, het creëren van verdere prikkels voor de particuliere sector op het gebied van O&O en innovatie en de tenuitvoerlegging van een coherente strategie voor O&O en innovatie, waarbij met name de klemtoon ligt op de institutionele hervorming en een substantiële verbetering van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoekswereld;