Betekenis van:
samenbrengen

samenbrengen
Werkwoord
 • zaken of personen van verschillende plaatsen op één plaats verzamelen
"Alle soorten kraanvogels van de wereld zijn in dit park samengebracht."
samenbrengen
Werkwoord
 • uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
"werken samenbrengen"
"mensen samenbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het samenbrengen van projecten met identieke, soortgelijke en/of complementaire doelstellingen ondersteunen.
 2. Voorbeelden van bedrijfscombinaties die enkel op basis van een contract worden gerealiseerd, zijn het samenbrengen van twee bedrijven in een „staplingovereenkomst” of het vormen een dubbelgenoteerde vennootschap.
 3. Hun kernactiviteit is zodoende puur een intermediaire activiteit, vergelijkbaar met de werkzaamheden van een makelaar in onroerend goed of van een wervingsbureau, die vragers en aanbieders samenbrengen.
 4. mensen uit plaatselijke gemeenschappen in heel Europa samenbrengen om ervaringen, opvattingen en waarden uit te wisselen, van de geschiedenis te leren en aan de toekomst te bouwen;
 5. Met deze activiteiten wil men de belanghebbenden samenbrengen om een veiliger onlineomgeving te bevorderen en kinderen te beschermen tegen schadelijke inhoud.
 6. Volgens de Britse autoriteiten zal Investbx verscheidene dienstverleners samenbrengen die de KMO's zullen helpen bij het aantrekken van middelen evenals gedurende de periode waarin hun aandelen worden verhandeld.
 7. Van de internetsite van Prosernat: „Het samenbrengen van alle wetenschappelijke vaardigheden en ontwikkelingsknowhow van de moederonderneming van Prosernat, met de industriële ervaring van Prosernat biedt een unieke gelegenheid om innoverende ideeën in industriële realiteit om te zetten”.
 8. In deze context kan een rol zijn weggelegd voor platforms die stakeholders en de onderzoekswereld samenbrengen om na te denken over strategische onderzoeksagenda's welke relevant zijn voor beleidsterreinen op sociaal en milieugebied of op andere gebieden.
 9. De doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis moeten worden nagestreefd door het samenbrengen van middelen uit de openbare en particuliere sectoren met het oog op de ondersteuning van O&O-activiteiten in de vorm van projecten.
 10. in een beperkt aantal gevallen bijkomende communautaire financiële steun te verlenen aan deelnemers die middelen samenbrengen met het oog op gezamenlijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen in het kader van hun respectieve nationale en regionale programma's („ERA-NET PLUS”).
 11. Na raadpleging van de desbetreffende belanghebbenden en andere betrokken partijen geeft het Agentschap leiding inzake technische en wetenschappelijk verantwoorde methodieken voor het tijdig samenbrengen van stoffen vóór de uiterste termijn voor de eerste registratie van geleidelijk geïntegreerde stoffen.
 12. Investbx zal KMO's, dienstverleners en investeerders samenbrengen om voor ondernemingen gemakkelijker te maken om kapitaal aan te trekken door een praktisch platform op te richten voor de uitgifte en verhandeling van nieuwe aandelen.
 13. De doelstellingen van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC moeten worden nagestreefd door het samenbrengen van middelen uit de openbare en particuliere sectoren met het oog op de ondersteuning van O&O-activiteiten in de vorm van projecten.
 14. uitmuntendheid in metrologisch onderzoek samenbrengen — door het creëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten, namelijk EMRP-projecten, door voldoende kritieke massa samen te brengen uit de netwerken van NMI en SI van de deelnemende staten, teneinde de voornaamste uitdagingen inzake metrologie op Europees niveau aan te pakken;
 15. „verwerking van persoonsgegevens” („verwerking”): elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.