Betekenis van:
slikken

slikken
Werkwoord
 • de mondinhoud de slokdarm doen afdalen
"Hij slikte veel vitaminetabletten."
slikken
Werkwoord
 • ''overdrachtelijk'': iets lijdzaam aanvaarden
"Hij heeft deze vernedering zonder meer geslikt."
slikken
Werkwoord
 • inslikken; naar binnen slikken; in je maag brengen
"even moeten slikken"
"pijn hebben bij het slikken"

Synoniemen

Hyperoniemen

slikken
Werkwoord
 • zich erin schikken het genoemde te ondergaan
"slikken of stikken"
"iets voor zoete koek slikken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Wist je dat mannen die regelmatig de pil slikken niet zwanger raken?
 2. kust: kwelders/wadden/slikken
 3. Toegangsbeperkingsbesluit Verklikkerplaat en Slikken van Voorne
 4. De toegangsbeperkingen voor het gebied Slikken van Voorne gelden gedurende het gehele jaar.
 5. De toegang tot het binnen de Voordelta gelegen gebied „Slikken van Voorne”, als aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, wordt beperkt.
 6. Diverse soorten steltlopers en eenden, zoals de scholekster en de krakeend, gebruiken de Slikken van Voorne in de Voordelta als rust- en foerageergebied.
 7. De toegangsbeperkende maatregelen in de Slikken van Voorne moeten ervoor zorgen dat de (behouds)doelstellingen uit het Aanwijzingsbesluit Voordelta voor steltlopers en eenden worden behaald.
 8. De gebieden waarvan de toegankelijkheid middels dit besluit wordt beperkt, zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart „Toegankelijkheidsbesluit Verklikkerplaat en Slikken van Voorne” en de bij deze kaart behorende bijlage met omsluitende coördinaten.
 9. Het gebied Slikken van Voorne is van belang voor de bescherming van in het gebied voorkomende vogelsoorten (circa 20 soorten, voornamelijk eenden en steltlopers), waarvoor in het Aanwijzingsbesluit Voordelta een instandhoudingsdoelstelling is opgenomen.