Vertaling van voice

Inhoud:

Engels
Nederlands
voice {zn.}
vorm
voice, vote {zn.}
inspraak
stem 
stemgeluid
to voice {ww.}
verklanken

I voice
you voice
we voice

ik verklank
jij verklankt
wij verklanken
» meer vervoegingen van verklanken

to articulate, to put, to state, to utter, to voice {ww.}
uitdrukken
uitspreken
vellen
verwoorden

I voice
you voice
we voice

ik druk uit
jij drukt uit
wij drukken uit
» meer vervoegingen van uitdrukken

voice {zn.}
stem
organ, part, voice {zn.}
orgaan
voice {zn.}
stemregister
to sound, to vocalise, to vocalize, to voice {ww.}
vocaliseren

I voice
you voice
we voice

ik vocaliseer
jij vocaliseert
wij vocaliseren
» meer vervoegingen van vocaliseren

phonation, vocalisation, vocalism, vocalization, voice, vox {zn.}
stem [m] (de ~)
stemgeluid [o] (het ~)
Your voice made me cry.
Je stem deed me huilen.
She spoke with a soft voice.
Ze sprak met zachte stem.
part, voice {zn.}
partij
part, voice {zn.}
stem
zangpartij
The man spoke in a low voice.
De man sprak met een lage stem.
She always speaks to him in a loud voice.
Ze spreekt tegen hem altijd met luide stem.
phonation, vocalisation, vocalism, vocalization, voice, vox {zn.}
stemgebruik
interpreter, representative, spokesperson, voice {zn.}
voorlichter [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Your voice made me cry.

Je stem deed me huilen.

The man spoke in a low voice.

De man sprak met een lage stem.

She spoke with a soft voice.

Ze sprak met zachte stem.

His voice is thin even though he is fat.

Zijn stem is iel, hoewel hijzelf dik is.

Your lovely voice was very pleasant to my ears.

Je lieflijke stem klonk me zeer aangenaam in de oren.

She always speaks to him in a loud voice.

Ze spreekt tegen hem altijd met luide stem.

We spoke in a low voice to avoid waking up the baby.

We spraken stilletjes om de baby niet wakker te maken.

Hope is a little voice whispering "maybe" when it seems the entire world is shouting "no"!

Hoop is een zachte stem die "misschien" fluistert, als de hele wereld "nee!" lijkt te roepen.

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

"Noobs?" Dima asked, a slight hint of anger in his voice. "This isn't a video game, Al-Sayib! This is real life!"

"Noobs?" vroeg Dima met enige boosheid in zijn stem. "Dit is geen videospelletje, Al-Sayib! Dit is het echte leven!"

After listening to an Arabic song for twenty seconds this time - for if he listened for ten this would be a duplicate sentence - Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij ditmaal twintig seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd - want als hij tien seconden lang had geluisterd, zou dit een dubbele zin zijn - hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"