Vertaling van zinnen

Inhoud:

Nederlands
Engels
bedenken, nadenken, overdenken, wikken, zinnen, zinnen op {ww.}
to think 
to reflect 
to ponder 
to think about
to reflect on

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

we think
you think
they think
» meer vervoegingen van to think

Ik kan niks bedenken.
I can't think of anything.
Ge moet altijd nadenken alvorens te spreken.
You should always think before you speak.
aanstaan, behagen, bevallen, zinnen {ww.}
to appeal to
to be pleasing
to please 

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

we please
you please
they please
» meer vervoegingen van to please

mediteren, nadenken, peinzen, zinnen {ww.}
to ponder 
to think to oneself
to muse
to meditate 

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

we ponder
you ponder
they ponder
» meer vervoegingen van to ponder

zinnen (de ~), zin [m] (de ~) {zn.}
awareness
sentience
frase [v], zin (mv. zinnen) [m], volzin, zinsnede {zn.}
sentence
phrase 
wil, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
will 
willingness
wish 
behagen [o], genoegen, welbehagen, welgevallen, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
pleasure 
appeal 
zin (mv. zinnen) [m], zintuig {zn.}
sense 
betekenis [v], portee [v], zin (mv. zinnen) [m], significantie {zn.}
meaning 
significance 
stelling [v], zin (mv. zinnen) [m], hoofdzin, volzin {zn.}
proposition 
clause
betekenis [v], zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
meaning 
sense 
doel [o], bedoeling [v], strekking [v], plan [o], toeleg [m], voornemen [o], zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
intention 
plan 
intent
aanvechting [v], neiging [v], zin (mv. zinnen) [m], lust {zn.}
disposal
inclination
tendency 
penchant
weakness 
begeerte [v], zucht [v], lust, verlangen, wens, zin (mv. zinnen) [m] {zn.}
desire 
want 
wish 
brouwen, peinzen, zinnen, beramen, uitbroeden {ww.}
to plan

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

we plan
you plan
they plan
» meer vervoegingen van to plan

aanspreken, aanstaan, behagen, bevallen, liggen, lijken, zinnen {ww.}
to attract
to appeal

wij zinnen
jullie zinnen
zij zinnen

we attract
you attract
they attract
» meer vervoegingen van to attract

geneugte [v] (de ~), genoegen [o] (het ~), zin [m] (de ~) {zn.}
enjoyment
bedoeling [v] (de ~), intensie, intentie [v] (de ~), inzicht, opzet [m] (de/het ~), zin [m] (de ~) {zn.}
aim
design
intent
intention
purpose
mening [v] (de ~), denkbeeld, gedachte [v] (de ~), gevoelen, inzicht [o] (het ~), opinie [v] (de ~), opvatting, standpunt [o] (het ~), stellingname [m] (de ~), zin [m] (de ~), oordeel [o] (het ~), inzien [o] (het ~) {zn.}
opinion
thought
view
sentiment
persuasion
Geef me jouw opinie, alsjeblieft.
Please tell me your opinion.
Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
One clear thought is worth two neologisms.
zin [m] (de ~) {zn.}
sentence
Maak de zin af.
Complete the sentence.
Deze zin is niet verkeerd.
This sentence isn't wrong.
trek [m] (de ~), zin (mv. zinnen) [m] (de ~) {zn.}
appetence
appetency
appetite
nut [o] (het ~), functionaliteit [v] (de ~), nuttigheid, utiliteit, zin (mv. zinnen) [m] (de ~) {zn.}
value
zintuig [o] (het ~), zin [m] (de ~) {zn.}
sense
sentiency
sentience
sensory faculty
sensation
Deze zin slaat nergens op.
This sentence doesn't make sense.
In zekere zin is dat wat hij zegt waar.
In a sense what he says is true.
betekenis [v] (de ~), bedoeling [v] (de ~), inhoud [m] (de ~), significatie, zin (mv. zinnen) [m] (de ~) {zn.}
import
meaning
significance
signification
gevoel [o] (het ~), zin (mv. zinnen) [m] (de ~) {zn.}
sensation
sense
sensory faculty
sentience
sentiency
animo [m] (de/het ~), lust [m] (de ~), zin (mv. zinnen) [m] (de ~) {zn.}
gusto
relish
zest
zestfulness


Voorbeelden in zinsverband

Nederlands
Engels

We willen volledige zinnen.

We want complete sentences.

Ik moet de zinnen vertalen.

I must translate the sentences.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

Translate the following sentences into Japanese.

Het gaat allemaal om zinnen. Niet woorden.

It's all about sentences. Not words.

Vind meertalige equivalente zinnen op Tatoeba.org.

Find multilingual sentence equivalents at Tatoeba.org.

Vertaal de volgende zinnen in het Japans.

Put the following sentences into Japanese.

Voeg geen zinnen toe uit bronnen waar auteursrecht op rust.

Don't add sentences from copyrighted sources.

Verander geen zinnen die correct zijn. In plaats daarvan kun je natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen toevoegen.

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.

Kun je me helpen deze zinnen in het Chinees te vertalen?

Can you help me to translate these sentences into Chinese?

Ik hoop dat ik snel veel meer dan een paar zinnen ken in het Nederlands.

I hope to soon know much more than a few sentences in Dutch.

Ik was erg onder de indruk van jouw vertaling van Engelse zinnen in het Nederlands.

I was really impressed with your translation of English sentences in Dutch.

Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled.

Alle zinnen die we verzamelen geven we uit onder de licentie Creatieve Commons - Naamsvermelding.

We're releasing all the sentences we collect under the Creative Commons Attribution license.

Wees vrolijk! Plaats een uitroepingsteken op het einde van al je zinnen!

Be cheerful! Add an exclamation mark to all of your sentences!

Ik zou liefst van al honderden zinnen schrijven in Tatoeba, maar ik moet werken.

Above all I want to write hundreds of sentences in Tatoeba, but I have to work.