Betekenis van:
swear

Werkwoord

swear
promise solemnly; take an oath

Hyperoniemen

swear
een eed afleggen
promise solemnly; take an oath

Hyperoniemen

swear
als eed of onder ede bevestigen, verklaren
make a deposition; declare under oath

Synoniemen

Hyperoniemen

swear
have confidence or faith in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

swear
have confidence or faith in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

swear
have confidence or faith in

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

swear
make a deposition; declare under oath

Synoniemen

Hyperoniemen

swear
to declare or affirm solemnly and formally as true

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

swear
utter obscenities or profanities

Synoniemen

Hyperoniemen

swear
nog tijdig afwenden, voorkomen
make a deposition; declare under oath

Synoniemen

Hyperoniemen