Betekenis van:
achten

achten
Werkwoord
 • beschouwen, van mening zijn, houden voor
"Ik acht u daartoe in staat."
achten
Werkwoord
 • houden voor
"wij achten haar de juiste persoon op de juiste plaats"
"iemand overbodig/verstandig achten"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

achten
Werkwoord
 • achting geven, een positieve mening hebben over
achten
Werkwoord
 • acht slaan op

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest van de wereld?
 2. Aangezien de belanghebbenden dit niet gerechtvaardigd achten, concluderen zij dat de maatregel discriminerend is.
 3. alle overige gegevens die de lidstaten van belang achten voor de toepassing van deze verordening.
 4. De Nederlandse autoriteiten achten het daarom niet nodig op deze opmerkingen te reageren.
 5. De kantoren van doorgang controleren de goederen indien zij dit noodzakelijk achten.
 6. De bevoegde autoriteiten kunnen bij de toegelaten afzenders elke controle verrichten die zij nuttig achten.
 7. Wanneer de lidstaten zulks nodig achten, kunnen zij steun verlenen voor opvang en herintegratie.
 8. Op basis van actuele gegevens achten de Italiaanse autoriteiten een tarief van 40 % gerechtvaardigd.
 9. wanneer de leidinggevende ambtenaren zulks nodig achten, en normaal gezien twee keer per jaar;
 10. Ondergetekende verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten alle aanvullende bewijsstukken over te leggen die deze noodzakelijk achten:
 11. Wanneer de lidstaten zulks nodig achten, kunnen zij deze taak toevertrouwen aan de in artikel 35 bedoelde regulerende instanties.
 12. De douaneautoriteiten kunnen het echter, gelet op de omstandigheden, nodig achten dat een schriftelijk verzoek wordt gedaan.
 13. De EVA-staten dienen alle gegevens te verstrekken die zij voor de beoordeling van de maatregel dienstig achten.
 14. De lidstaten dienen alle mogelijke verdere gegevens te verstrekken die zij voor de beoordeling van de aangemelde maatregel dienstig achten.
 15. Bovendien kunnen op de lijst geplaatste leveranciers, indien zij dit nodig achten, de ECB bijgewerkte of aanvullende documentatie verschaffen.