Vertaling van second

Inhoud:

Engels
Nederlands
second {zn.}
seconde  [v]
tel [m]
He'll be here any second.
Hij kan er elke seconde zijn.
After all the trouble we went to in coming up with that project, it only took them a second to shoot it down in the meeting.
Na alle moeite die we ervoor gedaan hebben om dat project op poten te zetten, kostte het ze maar een seconde het onderuit te halen bij de bijeenkomst.
second {zn.}
secondant
getuige 
second {rangtl.}
tweede
to support, to sustain, to countenance, to espouse, to maintain, to uphold, to second, to back, to stand by, to back up {ww.}
ondersteunen
steunen
schragen
ruggesteunen
schoren
dragen 
I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
second, second base {zn.}
soigneur
second {zn.}
secunde
seconde
second, second base {zn.}
kneus [m] (de ~)
kneusje
second {zn.}
secondant [m] (de ~)
to back, to endorse, to indorse, to second {ww.}
stijven
sterken
to back, to endorse, to indorse, to second {ww.}
beamen
irregular, second {zn.}
kneusje
kneus [m] (de ~)
bit, minute, mo, moment, second {zn.}
moment [o] (het ~)
minuut
ogenblik [o] (het ~)
seconde
punt [o] (het ~)
tel [m] (de ~)
That clock is one minute fast.
Die klok loopt één minuut voor.
I’m on a diet at the moment.
Voor het ogenblik ben ik op dieet.
to back, to endorse, to indorse, to second {ww.}
toevoegen
instant, minute, moment, second {zn.}
tijdstip [o] (het ~)
moment [o] (het ~)
ogenblik [o] (het ~)
stonde [m] (de ~)
tijd [m] (de ~)
ure
uur [o] (het ~)
s, sec, second {zn.}
seconde [m] (de ~)


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Tom finished second.

Tom eindigde als tweede.

He'll be here any second.

Hij kan er elke seconde zijn.

Doctors refused to perform a second operation.

Dokters weigerden om een tweede operatie uit te voeren.

I'm the second oldest of three children.

Ik ben de tweede uit drie kinderen.

The second lesson is very easy.

De tweede les is zeer eenvoudig.

Which is more complete, the first edition or the second?

Welke is completer, de eerste druk of de tweede?

Our friend finished the race in second place.

Onze vriend is als tweede geëindigd in de race.

The accent of the word is on the second syllable.

Het woordaccent ligt op de tweede lettergreep.

Let's take up the second problem, shall we?

Laten we het tweede probleem behandelen, goed?

In Esperanto, the main stress always falls on the second-to-last syllable.

In het Esperanto valt het woordaccent altijd op de voorlaatste lettergreep.

It was in 1939 that the Second World War broke out.

De Tweede Wereldoorlog brak uit in 1939.

In general, little is known about nonlinear second order differential equations.

Over het algemeen weet men maar weinig over niet-lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde.

You never get a second chance to make a first impression.

Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken.

Yokohama is the city in Japan with the second largest population.

Yokohama is de stad in Japan met de op één na grootste populatie.

The Amazon is the second longest river in the world after the Nile.

De Amazone is de op een na langste rivier ter wereld en komt na de Nijl.