Betekenis van:
collectie

collectie
Zelfstandig naamwoord
  • een verzamling van dezelfde voorwerpen of zaken
"Hij had een complete collectie kroonkurken te koop aangeboden op het internet."

Voorbeeldzinnen

  1. de coherentie van de collectie- en bewaarmethoden en de interoperabiliteit van de databases,
  2. „reizende tentoonstelling”: een ambulante collectie specimens, circus, menagerie of plantententoonstelling die voor commerciële doeleinden aan het publiek wordt vertoond;
  3. Zelfs stukken die van een hele collectie deel uitmaken, worden met het oog op de veiling gewoonlijk in individuele kavels verdeeld.
  4. Er kunnen veilingen worden gehouden van een bepaalde individuele collectie of rondom een bepaald thema, een bepaalde categorie goederen, een bepaalde kunstperiode of een bepaald soort kunst.
  5. Met de informatie in dit blad kunt u de voordelen van de warmtepompunit vertalen naar de collectie- en distributiesystemen. Met het invullen van het voor de klant bestemde blad licht u uw keuze toe.
  6. Onverminderd artikel 9 van Verordening (EG) nr. 338/97 kan aan wetenschappelijke instellingen die met het oog op het onderhavige artikel door een administratieve instantie in overleg met een wetenschappelijke autoriteit zijn erkend, een afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 8, lid 1, van genoemde verordening worden toegestaan door de afgifte van een certificaat dat betrekking heeft op alle specimens in hun collectie van in bijlage A bij die verordening opgenomen soorten die bestemd zijn voor één van de volgende doeleinden: