Vertaling van means

Sorry! Door een technisch probleem is ons woordenboek momenteel niet beschikbaar.×
Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Engels - Nederlands woordenboek

Vertaling in zinsverband

Engels
Nederlands

She means nothing to him.

Ze betekent niets voor hem.

The end justifies the means.

Het doel heiligt de middelen.

"Tatoeba" in Japanese means "for example".

"Tatoeba" is Japans voor "bijvoorbeeld".

I wonder what she really means.

Ik vraag me af wat ze echt bedoeld.

"Tatoeba" means "for example" in Japanese.

"Tatoeba" is Japans voor "bijvoorbeeld".

She's by no means lacking in consideration. She's just shy.

Het ontbreekt haar geenszins aan welwillendheid. Ze is gewoon verlegen.

I don't know what the word 'impossible' means.

Ik weet niet wat het woord 'onmogelijk' betekent.

"Hippopotomonstrosesquipedaliophobia is quite a long word, isn't it?" "Yes, but do you know what it means?" "Actually, I don't." "It means fear of long words." "How ironic."

"Hippopotomonstrosesquipedaliofobie is een lang woord, hè?" "Ja, maar weet je wat het betekent?" "Nee, eigenlijk niet." "Het betekent angst voor lange woorden." "Wat ironisch."

The most effective means for the propagation of Esperanto is the fluent and elegant use of this language.

Het doeltreffendste middel voor de verspreiding van het Esperanto is het vlotte en elegante gebruik van die taal.

I reported to him by means of an SMS that he had to stop his work as soon as possible.

Ik berichtte hem door middel van een sms dat hij zo spoedig mogelijk zijn werk moest staken.

Nicolas means that romanization of Cyrillic alphabet is as beautiful as the sun, which burns your eyes when you look at it.

Nicolas bedoelt dat de romanisering van het Cyrillische alfabet net zo mooi is als de zon, die de ogen verbrandt wanneer je ernaar kijkt.

Dear passengers! If you get on a means of transport and don’t have a season ticket, punch a one-time ticket without waiting for the next station.

Geachte passagiers! Indien u het vervoermiddel betreedt zonder in het bezit te zijn van een geldig abonnement, stempel dan uw plaatsbewijs af vóór de volgende halte.

"What," said Al-Sayib. "You think that being on international TV means that you need to strut around in an Armani now?"

"Wat?" zei Al-Sayib. "Denk je dat je nu ineens met een Armani moet gaan lopen pronken, omdat je op de internationale tv bent?

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.