Vertaling van rest

Inhoud:

Engels
Nederlands
to lean, to support, to sustain, to bolster, to buttress, to prop, to underpin, to rest, to back, to back up {ww.}
steunen
ondersteunen
schragen
stutten

I rest
you rest
we rest

ik steun
jij steunt
wij steunen
» meer vervoegingen van steunen

I dared to support his opinion.
Ik heb het aangedurfd zijn mening te steunen.
There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.
Er kleven voor- en nadelen aan allebei je meningen, ik ga dus niet meteen besluiten welke te ondersteunen.
to be deposited, to be in the keeping, to rest {ww.}
berusten

I rest
you rest
we rest

ik berust
jij berust
wij berusten
» meer vervoegingen van berusten

to remain, to stay, to stay over, to abide, to keep, to rest, to stop {ww.}
blijven 
toeven
overblijven 
resteren
resten
verblijven

I rest
you rest
we rest

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

I will stay there.
Ik zal daar blijven.
He can't stay long.
Hij kan niet lang blijven.
to repose, to rest {ww.}
rusten 

I rest
you rest
we rest

ik rust
jij rust
wij rusten
» meer vervoegingen van rusten

remnant, rest {zn.}
rest
restant
overblijfsel
Today is the first day of the rest of your life.
Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven.
I just want to let you know that if I die today, I'll haunt you for the rest of your life.
Ik wil je alleen maar laten weten, dat als ik vandaag sterf, dan zal ik je achtervolgen voor de rest van je leven.
prop, support, buttress, rest, strut, stanchion, back {zn.}
steun
drager  [m]
leuning [v]
stut
We need your support.
We hebben jouw steun nodig.
remainder, rest, balance {zn.}
rest
overige
resterende
It is clear that the Americans can't even solve their own problems, so how can they possibly think themselves capable of dealing with the rest of the world's problems?
Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest
remainder, rest, balance {zn.}
rest
repose, rest {zn.}
rust
Rest in peace.
Rust in vrede.
Too much rest is rust.
Teveel rust is roest.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Rest in peace.

Rust in vrede.

He needed to rest.

Hij moest rusten.

Too much rest is rust.

Teveel rust is roest.

May he rest in peace!

Moge hij rusten in vrede!

I'm going to have a rest.

Ik ga wat rusten.

Let's take a rest for a while.

Laten wij even rusten.

Tom, having worked all day, wanted to take a rest.

Tom, die de hele dag gewerkt had, wilde gaan rusten.

We haven't decided where to take a rest.

We hebben nog niet beslist waar we gaan rusten.

Rest is sweet after the work is done.

Na gedane arbeid is het goed rusten.

Today is the first day of the rest of your life.

Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven.

He who seeks a flawless horse or flawless wife, may rest assured that even if his work he did forsake, nor bed nor stable would he ever fill.

Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.

I just want to let you know that if I die today, I'll haunt you for the rest of your life.

Ik wil je alleen maar laten weten, dat als ik vandaag sterf, dan zal ik je achtervolgen voor de rest van je leven.

It is clear that the Americans can't even solve their own problems, so how can they possibly think themselves capable of dealing with the rest of the world's problems?

Het is duidelijk dat de Amerikanen hun eigen probleem niet eens kunnen oplossen, dus hoe kunnen ze zichzelf bekwaam achten voor het aanpakken van problemen in de rest van de wereld?

In his essay "Esperanto: European or Asiatic language" Claude Piron has shown the similarities between Esperanto and Chinese, thereby putting to rest the notion that Esperanto is purely eurocentric.

In zijn essay "Esperanto: een Europese of een Aziatische taal" toonde Claude Piron de gelijkenis aan tussen het Esperanto en het Chinees, en ontkrachtte zo het denkbeeld dat het Esperanto enkel een op Europa gerichte taal zou zijn.