Betekenis van:
bijtend

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • bijtend (van stoffen); scherp
"bijtend zuur/gas"
"bijtende kritiek/spot"

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • bits; kort, scherp en onvriendelijk; die/dat bijt
"bijtende honden"

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • gretig; met veel zin; begerig; begerig; tuk; hevig verlangend

Synoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • kortaf en scherp

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • pienter

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • snel van gedachten, van begrip of daarvan blijk geven

Synoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • ad rem

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • een diepe indruk achterlatend; dringend

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • oplettend; bijdehand; met vuur bewerken van iets; zich gespannen toeleggend op

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • met dorst

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • getuigend van diep nadenken

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • pittig

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • ad rem; paraat

Synoniemen

Hyperoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht

Synoniemen

bijtend
Bijvoeglijk naamwoord
 • verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Irriterend of bijtend gas of stoom
 2. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken
 3. Natriumhydroxide is immers een heel bijtend reinigingsmiddel en is dus intrinsiek gevaarlijk.
 4. Het product mag niet zijn ingedeeld als schadelijk (Xn) of bijtend (C) overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG.
 5. Oplossingen zijn helder of enigszins troebel, sterk bijtend en hygroscopisch en absorberen bij blootstelling aan de lucht kooldioxide, waarbij natriumcarbonaat ontstaat
 6. Silyleringsreagens, b.v. TRI-SIL (verkrijgbaar bij Pierce Chemical Co, cat.nr. 49001) of gelijkwaardig. (Waarschuwing: TRI-SIL is ontvlambaar, toxisch, bijtend en mogelijkerwijs carcinogeen.
 7. Beoordeling en controle: Voor elke als onderdeel van de formulering of als bestanddeel van een preparaat in de formulering gebruikte stof die is ingedeeld als schadelijk (Xn) of bijtend (C), dient aan de bevoegde instantie de exacte concentratie te worden meegedeeld en het veiligheidsinformatieblad te worden verstrekt.
 8. Het product: Het product mag noch vóór, noch (in voorkomend geval) na de kleuring als zeer vergiftig, vergiftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend, vergiftig voor de voortplanting, schadelijk, bijtend, mutageen of irriterend (uitsluitend als dit het gevolg is van de aanwezigheid van ingrediënten waarvoor risicozin R43 geldt) ingedeeld zijn overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad [3].
 9. Indien dergelijke preparaten als zeer vergiftig (T+), vergiftig (T) of bijtend (C) zijn ingedeeld en het materieel onmogelijk is de bedoelde informatie op de verpakking zelf aan te brengen, dient de verpakking van dergelijke preparaten vergezeld te gaan van een nauwkeurige en voor eenieder begrijpelijke gebruiksaanwijzing die, zo nodig, aanwijzingen bevat voor de vernietiging van de lege verpakking.
 10. preparaten van waterstoffluoride die als bijtend of toxisch zijn ingedeeld uit de consumentenmarkt te nemen [47]. Deze producten voldoen niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid [49] en dienen onmiddellijk uit de handel te worden genomen.