Vertaling van hold

Inhoud:

Engels
Nederlands
to hold, to contain, to admit {ww.}
houden
bevatten 
vervatten
inhouden

I hold
you hold
we hold

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Acid acts on things which contain metal.
Zuur reageert op dingen die metaal bevatten.
That box is too small to hold all these things.
Die doos is te klein om al deze dingen te houden.
hold, pause {zn.}
fermate [v]
orgelpunt
hold {zn.}
ruim [o]
scheepsruim  [o]
to come to an agreement, to agree, to come into accord, to reach an accord, to get along, to concord, to concur, to hold {ww.}
tot een overeenkomst komen
stroken
het eens worden
rijmen
overeenstemmen
kloppen 
bijeenpassen
accorderen

I hold
you hold
we hold

ik strook
jij strookt
wij stroken
» meer vervoegingen van stroken

to keep, to hold, to maintain {ww.}
aanhouden
behouden
bewaren
handhaven
blijven 

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to occupy, to take, to engage, to fill, to hold, to involve {ww.}
bekleden 
beslaan 
bezetten 
bezig houden
in beslag nemen

I hold
you hold
we hold

ik bekleed
jij bekleedt
wij bekleden
» meer vervoegingen van bekleden

to cause, to cause to take place, to hold, to organize, to provoke, to stage {ww.}
beleggen 
houden
teweegbrengen
uitschrijven

I hold
you hold
we hold

ik beleg
jij belegt
wij beleggen
» meer vervoegingen van beleggen

to deem, to opine, to think, to account, to feel, to hold, to reckon, to see {ww.}
achten 
geloven
van mening zijn 
vinden 

I hold
you hold
we hold

ik acht
jij acht
wij achten
» meer vervoegingen van achten

to halt, to stop, to end, to hold, to obstruct, to stem, to stay, to stall, to arrest {ww.}
aanhouden 
keren
stilleggen
stilzetten
stoppen 
stuiten

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
fiatteren
goedvinden
sanctioneren
goedkeuren
het eens zijn
overeenstemmen
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I hold
you hold
we hold

ik fiatteer
jij fiatteert
wij fiatteren
» meer vervoegingen van fiatteren

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
instemmen
kloppen 
rijmen
bijeenpassen
stroken
samengaan
overeenstemmen
het eens zijn
ondersteunen
onderschrijven
aansluiten
schragen
bijvallen
accorderen

I hold
you hold
we hold

ik stem in
jij stemt in
wij stemmen in
» meer vervoegingen van instemmen

The people in the office will never agree.
De mensen op kantoor zullen nooit instemmen.
I don't know whether he will agree to our plan or not.
Ik weet niet of hij met ons plan zal instemmen of niet.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
houden
blijven 

I hold
you hold
we hold

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Keep to the right.
Rechts houden.
Let's keep it.
Laten we het houden.
to hang onto, to hold, to retain, to keep, to maintain, to have {ww.}
houden
vasthouden
bijhouden

I hold
you hold
we hold

ik houd
jij houdt
wij houden
» meer vervoegingen van houden

Why can't I hold all these limes?
Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?
Try to keep it down.
Probeer het stil te houden.
to keep, to hold, to maintain {ww.}
blijven 
aanhouden

I hold
you hold
we hold

ik blijf
jij blijft
wij blijven
» meer vervoegingen van blijven

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
Het leven is als fietsen. Om in balans te blijven moet je in beweging blijven.
You should keep in touch with Mr. Smith.
Je moet in contact blijven met meneer Smith.
to comprise, to contain, to include, to hold {ww.}
bevatten 
inhouden
behelzen 

I hold
you hold
we hold

ik bevat
jij bevat
wij bevatten
» meer vervoegingen van bevatten

to continue, to hold, to last {ww.}
aanhouden 

I hold
you hold
we hold

ik houd aan
jij houdt aan
wij houden aan
» meer vervoegingen van aanhouden

to agree, to accord, to be in accord, to concord, to concur, to hold {ww.}
overeenstemmen
het eens zijn
samengaan
accorderen
stroken
bijeenpassen
rijmen
kloppen 

I hold
you hold
we hold

ik stem overeen
jij stemt overeen
wij stemmen overeen
» meer vervoegingen van overeenstemmen


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'll hold you to that.

Daar houd ik je aan.

Hold your horses, young man.

Niet zo vlug, jonge vriend.

We hold that economy will soon improve.

Wij stellen dat de economie beter zal worden.

Hold the vase with both hands.

Hou de vaas met beide handen vast.

No one will hold us back.

Niemand zal ons tegenhouden.

Why can't I hold all these limes?

Waarom kan ik al deze limoenen niet vasthouden?

Sometimes I can't hold my emotions.

Soms kan ik mijn emoties niet bedwingen.

That box is too small to hold all these things.

Die doos is te klein om al deze dingen te houden.

I think your theory does not hold water.

Ik vind dat jouw theorie niet steekhoudend is.

The president will hold a press conference later today.

De prezident zal later op de dag een persconferentie geven.

Let's see who can hold out the longest.

Laten we eens zien wie het het langst uit kan houden.

At the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.

Tijdens de vergadering sprak hij veel, maar zijn argument hield geen water.

There are some cases where the rule does not hold good.

Er zijn gevallen waarin deze regel niet geldt.

Hold on please! (when on the phone)

Blijf even aan de lijn!

"Hold on," Dima said, taking out his phone. "I know someone who could lend me some money."

"Wacht even," zei Dima, terwijl hij zijn telefoon tevoorschijn haalde, "ik weet iemand die me wel wat geld zou kunnen lenen."