Vertaling van realize

Inhoud:

Engels
Nederlands
to realize, to understand, to appreciate, to apprehend, to catch, to comprehend, to see {ww.}
begrijpen 
verstaan 
vatten 
snappen
bevatten 
beseffen 

I realize
you realize
we realize

ik begrijp
jij begrijpt
wij begrijpen
» meer vervoegingen van begrijpen

Nobody can understand him.
Niemand kan hem begrijpen.
She wanted to understand.
Ze wilde het begrijpen.
to be aware of, to be conscious of, to realize, to see, to appreciate {ww.}
zich bewust zijn
zich realiseren
beseffen 

I realize
you realize
we realize

ik besef
jij beseft
wij beseffen
» meer vervoegingen van beseffen

to produce, to achieve, to conduct, to effect, to engineer, to implement, to realize {ww.}
realiseren
uitvoeren 
verwerkelijken
bewerkstelligen

I realize
you realize
we realize

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.
Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.
to actualise, to actualize, to realise, to realize, to substantiate {ww.}
realiseren
verwerkelijken
effectueren
implementeren
verwezenlijken

I realize
you realize
we realize

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
verdienen

I realize
you realize
we realize

ik verdien
jij verdient
wij verdienen
» meer vervoegingen van verdienen

We work to earn money.
We werken om geld te verdienen.
He has only one aim in life, to make money.
Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.
to bring in, to clear, to earn, to gain, to make, to pull in, to realise, to realize, to take in {ww.}
doen
opbrengen

I realize
you realize
we realize

ik doe
jij doet
wij doen
» meer vervoegingen van doen

We should make something like that.
We zouden iets dan dit gaan doen.
You can't make me do anything I don't want to do.
Je kan me niets laten doen dat ik niet wil doen.
to realise, to realize, to see, to understand {ww.}
realiseren
inzien
beseffen
weten

I realize
you realize
we realize

ik realiseer
jij realiseert
wij realiseren
» meer vervoegingen van realiseren

He could not see the joke.
Hij kon de grap er niet van inzien.
to actualise, to actualize, to realise, to realize, to substantiate {ww.}
actualiseren

I realize
you realize
we realize

ik actualiseer
jij actualiseert
wij actualiseren
» meer vervoegingen van actualiserenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You must realize that prosperity does not last forever.

Je moet begrijpen dat welvaart niet eeuwig duurt.

After six months in China, you will realize that you regret not accepting that pizza before you left.

Na zes maanden in China zul je je realiseren dat je spijt hebt dat je die pizza niet hebt aangenomen voordat je vertrok.

The next morning, Dima got out of the dumpster, but only to realize that all of his clothes now smelled like garbage.

De volgende morgen kwam Dima uit de vuilcontainer en realiseerde zich dat zijn kleren nu allemaal naar vuilnis stonken.

"And besides," Dima made sure to add, taking out his calculator and dividing 0.99 by 3,000,000, before multiplying by 100. "You do realize that you would only lose 0.0033%, right?"

"En trouwens," haastte Dima zich toe te voegen, terwijl hij zijn rekenmachientje tevoorschijn haalde en 0,99 deelde door 3.000.000, alvorens het te vermenigvuldigen met 100, "u realiseert zich toch wel dat u maar 0,0033% zou verliezen, hè?"

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.