Betekenis van:
inschatten


Voorbeeldzinnen

 1. Naarmate men meer ervaring krijgt met deze richtsnoeren, wordt het inschatten van de waarschijnlijkheid gemakkelijker en worden steeds meer voorbeelden beschikbaar die helpen bij deze taak.
 2. Een investeerder in een markteconomie zal de waarde van een onderneming enkel zo laag inschatten indien hij bijzonder negatieve verwachtingen van de toekomstige ontwikkeling van de nettoinkomsten.
 3. Oostenrijk benadrukte dat de deelstaat Burgenland wat dit betreft zelf had moeten inschatten of een goedkeuring van de verkoop van BB door de FMA kon worden verwacht.
 4. Dit betekent dat de bestuurder kan inschatten welke mate van aandacht nodig is als hij in interactie treedt met het systeem.
 5. Dankzij de toelichtingen van de Franse autoriteiten heeft de Commissie de kosten kunnen inschatten en toeschrijven aan de verschillende taken voor het afhandelen van een bestelling.
 6. Het gebruik van natriumnitriet en kaliumnitraat dient derhalve te worden toegestaan tot en met 31 december 2010 om de gevolgen van een verbod te kunnen inschatten.
 7. De kennis die bestuurders hebben van informatie- en communicatiesystemen aan boord van voertuigen en de manier waarop zij de gebruiksrisico's inschatten beïnvloedt hun gebruik van deze systemen.
 8. In het onderhavige geval kon de complexiteit dankzij voorbereidende maatregelen van de MI tot een minimum worden beperkt, zodat elke omroep op de hoogte was van de te verwachten transmissiekosten en zelf de inkomsten en uitgaven vooraf kon inschatten.
 9. Deze vaststelling wordt niet gewijzigd door het feit dat bieders, die het risico op rechtszaken niet ten volle konden inschatten omwille van het moeilijke verleden van Postabank, de maatregel als een onontbeerlijke voorwaarde voor de privatisering beschouwden.
 10. Hij verzorgt in een vroege fase reeds voldoende uitgewerkte planning, waardoor onder andere de lidstaten hun eventuele militaire bijdragen kunnen inschatten, waarbij de EUMS tijdens het besluitvormingsproces passende deskundigheid inbrengt.
 11. Oostenrijk geeft aan dat het op het moment van de garantieverlening, gezien de activiteit van de FMA over voldoende informatie beschikte over de economische situatie van BAWAG-PSK en dat het de waarschijnlijkheid van de drie scenario’s kon inschatten.
 12. Aangezien een faillissement van WestLB zeer onwaarschijnlijk was, kon dit risico echter feitelijk buiten beschouwing worden gelaten. Een investeerder zou de aan dit risico verbonden kosten zeer laag inschatten.
 13. Aan de aanbodzijde moet de investeerder een zorgvuldige analyse maken, niet alleen van alle geboden zekerheden (zoals in het geval van een leninggever), maar ook van de gehele ondernemingsstrategie om de winstkansen van zijn investering en de daaraan verbonden risico’s te kunnen inschatten.
 14. is ervan overtuigd dat de beoordeling van decentrale agentschappen die door de Commissie aangevat is, waarop zij toezicht houdt en die eind 2009 afgerond moet zijn, zal helpen inschatten waar de agentschappen tekortschieten; verheugt er zich over dat de Commissie een referentiegroep in het leven heeft geroepen die een begin zal maken met het onderzoek;
 15. In dat opzicht […]. In hun brief van 30 april 2007 hebben de Franse autoriteiten aangegeven dat zij het risico dat de staat aansprakelijk zou worden gesteld, zeer hoog inschatten, gelet op de criteria […] die worden gehanteerd bij het beantwoorden van de vraag of sprake is van een beheersfout in de zin van artikel L651-2 van de code de commerce.