Betekenis van:
zeldzaam


Voorbeeldzinnen

 1. Trouw is zeldzaam
 2. Zeldzaam verschijnen zwemmers in de uitgestrekte zee
 3. De naam van een vriend is gewoon, maar zeldzaam is trouw.
 4. Volwassen mannetjes zijn soms agressief tegenover elkaar, maar agressie is over het algemeen zeldzaam.
 5. soorten die als zeldzaam worden beschouwd omdat hun populatie zwak is of omdat zij slechts plaatselijk voorkomen;
 6. Dergelijke leveringen zijn zeldzaam tijdens de winter en daarom geldt de overgangsmaatregel pas vanaf de lente van 2009.
 7. Volgens het Europees bulletin voor overdraagbare ziekten Eurosurveillance van januari 1999, een uitgave die speciaal aan botulisme in Europa is gewijd, is botulisme in Denemarken heel zeldzaam.
 8. Bij andere genera, zoals Curtobacterium, Arthrobacter en Micrococcus, komen ook enkele van deze zuren voor; 15:1 ante-iso is echter in deze bacteriën zeldzaam, maar komt wel in alle Clavibacter-soorten voor in een concentratie tussen 1 en 5 %.
 9. „officieel geregistreerde zeldzame pluimveerassen of andere in gevangenschap levende vogels”: pluimvee of andere in gevangenschap levende vogels die de bevoegde autoriteit in het kader van het bij artikel 62 vastgelegde rampenplan officieel als zeldzaam ras heeft erkend;
 10. Niet-geïdentificeerde soorten worden als zodanig geregistreerd; tenzij zij zeldzaam zijn op de proefvlakken, moeten daarvan enige exemplaren worden meegenomen en in een herbarium bewaard met het oog op latere determinatie.
 11. Italië tekent aan dat materiële (papieren) financiële producten uiterst zeldzaam zijn op de markt en dat papieren BFP’s kunnen worden beschouwd als vergelijkbaar met depositocertifcaten (certificati di deposito — CD’s) die door kredietinstellingen worden uitgegeven.
 12. Natuurlijke en nagenoeg natuurlijke bossen van inheemse soorten. Het betreft bossen met hoog opstaande bomen, met inbegrip van struiklaag, en een typische ondergroei, die aan de volgende criteria beantwoorden: zij zijn zeldzaam of restanten en/of zij vormen het leefgebied van soorten van communautair belang
 13. In deze berekening wordt namelijk helemaal geen rekening gehouden met het feit dat juist de CDS in de beschouwde periode bijzonder zeldzaam waren, hetgeen verklaart waarom dit instrument (met name ten opzichte van de spreads voor obligaties) uiterst gevoelig is en het voor de betrokken periode onbruikbaar maakt als relevant meetinstrument.
 14. Als omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84, namelijk „Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 9705 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen, en een hoge waarde hebben”.
 15. Het gebruik van traditionele intervallen (gemiddelde plus eenmaal de standaardafwijking) en (gemiddelde plus tweemaal de standaardafwijking) is nuttig om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis te meten: bij een waarneming waarvan de afwijking van de verwachtingswaarde lager ligt dan de standaardafwijking, is er een hoge waarschijnlijkheid dat deze statistisch gezien gelijk is aan de verwachtingswaarde; ligt deze tussen een- en tweemaal de standaardafwijking, dan is de waarschijnlijkheid laag, maar niet abnormaal laag; ligt zij hoger dan tweemaal de standaardafwijking, dan is de waarschijnlijkheid zeer laag en kan dus van een „zeldzaam” en potentieel „abnormaal” verschijnsel worden gesproken [54].