Betekenis van:
neerleggen

neerleggen
Werkwoord
 • vastleggen in geschrift
"voorwaarden in een aantal artikelen neerleggen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

neerleggen
Werkwoord
 • op iets leggen of plaatsen
"Hij legde de hoorn neer."
neerleggen
Werkwoord
 • afstand doen van iets
"Zij legde haar ambt neer."
neerleggen
Werkwoord
 • doodschieten
"Hij werd door de kwade man neergelegd."
neerleggen
Werkwoord
 • een bedrag betalen
"Het bedrag moest vóór 12 uur neergelegd worden."
neerleggen
Werkwoord
 • ''zich ~ bij'' het verzet tegen iets opgeven
"Hij legde zich niet neer bij de uitspraak en ging in hoger beroep."
neerleggen
Werkwoord
 • doen liggen
"het kind in zijn bed neerleggen"
"iets naast zich neerleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

neerleggen
Werkwoord
 • (het verschuldigde bedrag) aan de rechthebbende doen toekomen, de kosten voldoen (van)
"honderd frank voor een postzegel neerleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

neerleggen
Werkwoord
 • in een register inschrijven; deponeren
"een stuk ter griffie neerleggen"
"de balans bij het Handelsregister neerleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

neerleggen
Werkwoord
 • met een vuurwapen of pijl doden
"een tegenstander neerleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De lidstaten kunnen in hun interne recht regels inzake het voorafgaande onderzoek ingevolge artikel 32 neerleggen.
 2. Overeenkomsten over het neerleggen van het mandaat vóór afloop of aan het einde van een zittingsperiode zijn nietig.
 3. De Gemeenschap moet bij de neerlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring neerleggen betreffende de beslechting van geschillen, overeenkomstig artikel 66, lid 2, van het verdrag,
 4. De heer Philippe BUSQUIN heeft bij brief van 30 augustus 2004 meegedeeld dat hij zijn functie van lid van de Commissie met ingang van 12 september 2004, middernacht, zal neerleggen.
 5. De heer Erkki LIIKANEN heeft bij brief van 6 juli 2004 meegedeeld dat hij zijn functie van lid van de Commissie met ingang van 11 juli 2004, middernacht, zal neerleggen.
 6. De staten doen de secretaris-generaal mededeling van de wijze van berekening overeenkomstig lid 1, of van het resultaat van de omrekening in lid 2, naargelang van het geval, wanneer zij een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring van, of van toetreding tot dit verdrag neerleggen, en telkenmale als zich in deze berekening of omrekening een wijziging voordoet.
 7. De Gemeenschap moet overeenkomstig artikel 21, lid 3, van het Protocol inzake migrantensmokkel bij de neerlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring neerleggen betreffende de draagwijdte van de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap ten aanzien van de bij het protocol geregelde aangelegenheden,
 8. De Gemeenschap moet bij de neerlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring neerleggen betreffende de omvang van de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap met betrekking tot de bij het verdrag geregelde aangelegenheden, overeenkomstig artikel 67, lid 3, van het verdrag.
 9. De Gemeenschap moet overeenkomstig artikel 16, lid 3, van het Protocol inzake mensenhandel bij de neerlegging van de akte van goedkeuring tevens een verklaring neerleggen betreffende de draagwijdte van de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap ten aanzien van de bij het protocol geregelde aangelegenheden,
 10. Het agentschap kan de vaststelling van een schuldvordering jegens andere personen dan staten formeel neerleggen in een besluit waarvan de tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de staat op het grondgebied waarvan zij plaatsvindt.
 11. de leden die niet langer een efficiënte bijdrage kunnen leveren tot de discussies van de werkgroep, die hun functie neerleggen, of niet beantwoorden aan de voorwaarden als bepaald in de leden 1 of 2 van dit artikel en in artikel 287 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, kunnen voor de resterende looptijd van hun mandaat worden vervangen;
 12. Onverminderd de verantwoordelijkheid van de ACS-staten of de LGO, kan de Commissie de vaststelling van een schuldvordering jegens andere personen dan staten formeel neerleggen in een besluit dat een executoriale titel vormt onder dezelfde voorwaarden als bepaald in artikel 256 van het Verdrag.
 13. De gedeelde bevoegdheid van de Gemeenschap en de lidstaten en het beginsel van eenheid bij de internationale vertegenwoordiging van de Gemeenschap pleiten ervoor dat de Gemeenschap en haar lidstaten gezamenlijk optreden en gelijktijdig de akten van bekrachtiging of goedkeuring van het Internationaal Verdrag neerleggen.
 14. Het Agentschap kan de vaststelling van een schuldvordering jegens andere personen dan Staten formeel neerleggen in een besluit waarvan de tenuitvoerlegging geschiedt volgens de bepalingen van burgerlijke rechtsvordering die van kracht zijn in de staat op het grondgebied waarvan zij plaatsvindt.
 15. Voor alle stukken die zij later neerleggen geven partijen in de hierboven in de punten 74 tot en met 77 voorgeschreven vormen de gegevens aan waarvoor zij om vertrouwelijke behandeling verzoeken en verstrekken zij, met de volledige versie van de neergelegde stukken, een versie waarin die gegevens zijn weggelaten.